Jámy vesnice Vysočiny 2013

Základní informace o obci Jámy.

pečeť obce Jámy

Katastrální výměra: 1239 ha

Počet obyvatel: 573 (m. 293, ž. 280)

Nadmořská výška: 586 m

Poloha: Vysočina / Žďár nad Sázavou

Nejstarší písemná zpráva: 1252

Samostatnost obce: od 1992

Vesnice Vysočiny: vítěz 2013

Spolky: Tj Sokol, SDH, Český svaz žen,
hokejisti, rybáři

Obecní Úřad

Adresa: Jámy 47, 592 32 Jámy
Telefon: 566 621 713
E-mail: oujamy@iol.cz

Starosta: Jiří Šikl
Místostarosta: Alena Švomová

Úřední hodiny:
Po: 7:00 - 12:00 13:00 - 17:00
St: 13:00 - 17:00

oficiální web

Zajímavá místa a památky

Místa, která stojí za zhlédnutí.

Kostel sv. Martina

První zprávy o kostele zasvěceném sv. Martinu jsou známé z roku 1672. Založila jej klášterní vrchnost.

Odkaz jednoho zlatého k jamskému záduší, zapsaný v roce 1643 na gruntě Jana Macáka, je pravděpodobně nejstarší písemnou zprávou o jamském kostele. Poněvadž v klášterních análech není o stavbě kostela v Jamách žádná zpráva, byl zřejmě vybudován za Ditrichštejnů, tedy před rokem 1638. Když zakladatel farní kroniky pátral po datu postavení původního kostela, zjistil, že kostel byl v době, kdy se v Jamách konaly bohoslužby jen každou třetí neděli, vykraden. Zloději nenašli žádné cennosti, pouze nějaké písemnosti, které roztrhali a rozházeli po hřbitově. Jejich zkázu dovršil déšt. Proto se v roce 1784 již nepodařilo doložit datum stavby kostela. Původní kostel měl zděnou sakristii, 1 oltář, dřevěný kněžský kůr, kazatel¬nu, 3 zvony na kostele o váze 13, 6 a 3 centy a na hřbitově ohrazeném zdí kostnici. Byl zasvěcen svatému Martinu - biskupu. Posvícení se od roku 1672 slavilo v neděli po sv. Martinu a patronem kostela byl ždárský klášter. Výbava kostela byla chudá: byla tu schránka na ostatky, měděný vyzlacený kalich s palenou, 2 kasuly se štolami a manipuly, bursa s pallou, velum na kalich, 2 polštárvlcy na mešní knihu, alba, humerál, cingulum, 4 ubrusy, korporál, purifikatorium, 6 podložních roušek, 12 roušek (strophiola), 2 ručníky, starý misál, 2 dřevěné kříže, zvoneček, 2 cínové svícny, 2 cínové konvičky s miskami, skříň v sakristii, 2 schránky, mosazná nádobka na svěcenou vodu, 4 korouhve, máry, papírové obrazy a nějaké drobnosti. Jmění kostela tvořily jen malé odkazy na třech domech. Varhany, sloužící do roku 1907, nesly letopočet 1760.

Kostel byl filiální, služby boží v Jamách sloužil žďárský kaplan každou třetí neděli. Do roku 1691 měli údajně farníci dokonce povolení, aby mohli sami pohřbívat mrtvé. Podle kroniky byla rakev uložena a částečně zasypána, církevní obřad pak proběhl až při nejbližší cestě kněze do Jam.

Po zrušení kláštera zřídil náboženský fond v roce 1784 v Jamách lokalii níž zajišťoval služby boží kaplan Florián Málek. To vedlo v roce 1792 ke stavbě nového kostela z pevného materiálu. Budova byla pokryta šindelem, vybavena rákosovými stropy a vydlážděna kamennými deskami. V této podobě sloužila do roku 1812, kdy byl kostel i s věží opravován, dány nové rákosové stropy a uvnitř světležlutě vymalován. Současně byly opraveny varhany a hodiny, zrušen hřbitov u kostela a za dědinou založen nový hřbitov, pořízen umíráček a upraven i oltář. Opravy byly z větší části hrazeny dobročinnými dary. V roce 1847 získal kostel od knížete Františka Ditrichštejna obraz patrona kostela sv. Martina od vídeňského malíře Töpela v ceně 400 zl. konvenční mince. Stará obecní kronika zaznamenala, že obraz bez rámu přivezl z Vídně Jan Dvořák z č. 9, 19. října 1847 byl obraz za přítomnosti vrchního žd'árského panství postaven na oltář a 24. října posvěcen. V roce 1851 byla do kostela především z darů věřících pořízena křížová cesta, o dvě léta později byl pořízen nový ornát. V této době byly na věži 4 zvony. tři pravděpodobně přenesené odjinud, čtvrtý litý přímo pro Jámy. První, třinácti¬centový, měl nápis Léta Páně 1530 byl tento zvon vyslán ke cti a chvále Pánu Bohu. Druhý (poledňák), těžký 6 centů, Mater Dei miserere. Ad honorem Sti Michaelis 1536. Třetí o váze 3 centy Verbum Domini manel in aeternum, a čtvrtý s nápisem Sancta Maria, Ste Martine et omnes Sancti orate pro nobis. Velký zvon byl údajně původně majetkem kostela v Zámku Žd'áře, z kostela na Zelené Hoře ve Žďáře pocházely i dubové lavice jamského kostela.

Ve špatném stavu nalezl faru i kostel farář František Šrámek při svém příchodu do Jam. V kronice si postěžoval, že nemá naději na zlepšení situace vzhledem k úmrtí knížete Ditrichštejna, velikomyslného patrona našeho, právě nyní v nebla-hých poměrech patronátních, an se posud neví, komu panství připadne. V roce 1863 opravil podučitel Jan Hron z Nového Veselí, samouk, za 50 zl. varhany podle faráře tak dobře, že by si odborník za tuto práci účtoval nejméně čtyřnásobek.

Jamské matriky, samostatná pro narozené, oddané a zemřelé, jsou vedeny od roku 1784 pro lokalii, jejíž obvod tvořily Jámy, Hlinné, Slavkovice a Veselíčko. Nejstarší zápis v matrice narozených pochází z 22. listopadu 1784, kdy byla pokřtěna Kateňna, dcera domkáře Simona Svatoně a jeho manželky Viktorie z Jam č. 34. Křtil ji místní kaplan Florián Málek. Stejné rodiny se týká i nejstarší zápis v matrice oddaných, když si 11. listopadu 1784 bral čtyřicetiletý vdovec Jan Svatoň třicetiletou Markétu. Nejstarší zápis v úmrtní matrice je ze 14. listopadu 1784, kdy zemřela Tereza Šiklová z č. 4. Matriky tedy do-kazují, že lokalie, v Jamách, oficielně zřízená 22. října, zahájila činnost v listopadu 1784.

V roce 1868 byla jamská lokalie povýšena na farnost. To vedlo k provedení rozsáhlejších úprav kostela, které zajištoval farář Václav Bezděk, působící v Jamách od roku 1878. Vedle úprav starého hřbitova a vysázení nových stromů byly prolámány nové dveře do sakristie, cihelná podlaha nahrazena prkennou, v roce 1884 pak byl naproti bočním dveřím kostela postaven nový oltář P. Marie Karmelské podle návrhu architekta Barvitia se soškami sv. Josefa a sv. Army. K tomuto oltáři se každoročně konala mariánská pout' v neděli po 16. červenci. Opraveny byly také varhany a v kostele i sakristii provedena ventilace. Před oslavami stého výročí jamského kostela, které za účasti několika farářů z okolí proběhly 17. července 1892, byl kostel malířem Víškem z Ústí nad Orlicí za pomo¬ci místních farníků vymalován. Dne 22. května 1894 během večerní májové pobožnosti udeřil blesk do kostelní věže. Poškodil varhany a strop pod kruchtou, na níž na štěstí nikdo nebyl. Rok na to byla věž a střecha kostela pobita pozinko-vým plechem. V roce 1907 byly nákladem 3100 K zakoupeny od firmy Tuček z Kutné Hory nové varhany. Další opravy se kostelní věž dočkala v roce 1908. V roce 1912 byly na věži instalovány nové věžní hodiny. Podle rozhodnutí obecního zastupitelstva měly být zakoupeny od firmy Moravus v Brně, předseda kostelního konkurečního výboru však zajistil jejich koupi v Praze. Důkladné opravy prodělal kostel v roce 1947, kdy MNV dal souhlas s vykácením starých lip kolem kostela, jejichž kořeny sahaly až pod dlažbu. Byl pořízen nový strop chrámu, který hrozil již delší dobu sesutím, a zabudována nová okna. Dalšími rozsáhlejšími úpravami včetně nového elektrického vedení a osvětlení i opravy a pozlacení kostelní báně prošel chrám v roce 1975. V roce 1979 byla pak provedena generální oprava varhan. Poslední oprava věže, která si vyžádala celou novou vazbu, byla provedena na jaře 1995, kdy dostala věž měděnou střechu. Poslední úpravou kostela byla v roce 1999 plynofikace. Náklady na opravu byly hrazeny ze sbírek mezi občany a příspěvku Obce Jámy.

autor: Ivan Štarha (Jámy historie a současnost, 2002)

více informací

Fara

Původní fara stávala na místě vily č.p. 103. Nynější fara byla vystavěna v roce 1792 a opatřena číslem popisným 71.

Duchovní správou patřila obec od nejstarších dob ke Žďáru a teprve v době josefínských reforem po zrušení klášterů zřídil zde náboženský fond roku 1784 vlastní duchovní správu, t. zv. místní kaplanství. K němu byly připojeny obce Slavkovice, Veselíčko a Hlinné. V tomtéž roce byla založena matrika a farní pamětní kniha. Ze zápisů z děkanské matriky z roku 1672 vyplývá, že v té době mše svaté sloužili kněží ze Žďáru, protože farníci nedávali desátky na vydržování svého faráře. Proto také pohřby se konaly bez účasti kněze. V roce 1679 opat Edmund určil t. zv. štolové poplatky, které museli odvést žďárskému faráři za výchovu kaplana,který vykonával bohoslužby každou druhou neděli nebo svátek. Původní fara stávala na místě vily č.p. 103. Nynější fara, která stojí u kostela byla vystavěna v roce 1792 a opatřena číslem popisným 71.

V letech 1836-53 byl v Jámách kaplanem Antonín Kolárský, spisovatel, který zde na faře ubytoval svého přítele K.H. Borovského (asi po Svatodušních svátcích). Ve válce prusko-rakouské bydlel a stravoval se na zdejší faře pruský princ Albrecht, velitel jízdy 1. armádního sboru. Jeho černoch Jago zde vyvolal velkou pozornost. Roku 1869 byla lokálka povýšena na faru a právo podací zůstalo spojeno se žďárským velkostatkem.

Fara původně byla přízemním stavením o 4 světnicích a kuchyni. Opravována byla v roce 1853 a v roce 1899 byla střecha pokryta plechem. V roce 1974 byl přestavěn vnitřek fary, přistavěno podkroví s okny do zahrady a k silnici. V roce 1994 bylo instalováno elektrické vytápění a provedena oprava sociálního zařízení. V letech 1999-2000 byla plynofikována, postupně odstraněna stará střešní krytiny, provedena výměna krovů a střecha pokryta měděným plechem. Pomocné práce byly provedeny bezplatně, materiál a odborná práce byla hrazena ze sbírek, příspěvku obce a Okresního úřadu.

autor: Ivan Štarha (Jámy historie a současnost, 2002)

více informací

Škola

Nejstarší zpráva o škole pochází z roku 1766. V té době Josefínská školní reforma nařizovala zřízení farní triviální školy také v Jámách, protože zde vzniklo v roce 1784 samostatné lokální kaplanství.

Vlastní škola vznikla až v roce 1786, kdy byl proveden soupis vyučování schopných dětí z Jam, Slavkovic a Hlinného. V zimním běhu vyučoval mládež z křesťanské lásky nějaký tkadlec a farář podle možnosti katechisoval. Asi v roce 1787 byl ustanoven řádný učitel. Školu navštěvovali určitou dobu i děti z Vatína i Veselíčka. Postupně se v okolních obcích zřizovaly samostatné školy. V roce 1880 byla škola rozšířena na dvoutřídní a v roce 1899 na trojtřídní. Od ledna 1882 bylo zavedeno vyučování ženských ručních prací.

Se stavbou první školní budovy se započalo v roce 1800. Stavbu financoval náboženský fond a přifařené obce se podílely prací. Budova trpěla značně vlhkostí a proto se již v roce 1807, 1812 a 1819 opravovala. Později se prodala a v roce 1825, kdy počet dětí školou povinných vzrostl na 161, se zase nákladem náboženského fondu vystavěla na nynějším místě přízemní budova č.p. 89. Ta byla v roce 1880 přestavěna na jednopatrovou budovu. V roce 1904 pro značnou zchátralost budovy bylo přikročeno k opravě fasády a střechy. V období 1. svět. války se ve škole vyučovalo nepravidelně jen ve dvou třídách. Až do roku 1974 byla ve škole dvotřídka. Pro pokles počtu dětí se vytvořila pouze jednotřídka s pěti postupnými ročníky. Od roku 1979 byla dosavadní jednotřídní základní škola zrušena a děti dojížděli do školy ve Žďáru nad Sázavou. Budova byla v pozdější době bezplatně převedena místní Tělovýchovné jednotě SOKOL.

autor: Ivan Štarha (Jámy historie a současnost, 2002)

více informací

Památná lípa na Kříbu

Jedná se o starý zachovalý strom s místním historickým významem tvořící významný krajinotvorný prvek.

Rozměry stromu:

obvod ve výšce 1,30 m: 2,80 m
výška stromu: 17,00 m
výška koruny: 13,00 m
šířka koruny: 14,00 m

více informací

Vejdoch

Vejdoch se svojí nadmořskou výškou 663m je nejvyšší vrcholem v katastru obce Jámy.

Z vrchu Vejdoch je kruhový výhled do okolí na Ždárské, tak i Arnolecké vrchy. Při dobré viditelnost lze dohlédnout až ke zřícenině hradu Lipnice, na západě pak lze spatřit vrch Melechov (vzdálený 50 km), na východě Sýkoř (vzdálený 30 km).

více informací

Spolky

V obci Jámy vykonávají svoji činnost tyto spolky.

TJ Sokol Jámy

TJ Sokol Jámy vznikl 1957. V současné době má TJ Sokol několik oddílů a reprezentuje obec v několika sportech a to ve stolním tenise, šachách, malé kopané a ledním hokeji.

SDH Jámy

Sbor dobrovolných hasičů v Jamách vznikl v roce 1889 na popud farář Václav Bezděka.
V současné době má sbor 65 členů včetně žen, dorostu a mládeže.

více informací

Český svaz žen

ČSŽ Jámy byl založen v roce 1969.
V současné době má 30 členek. Činnost je zaměřena především na práci s dětmi
a pořádání akcí pro ně.

více informací

Firmy

Firmy působící v obci Jámy.

GraphicPrint s.r.o.

Nabízíme profesionální služby a poradenství v oblasti tvorby webů, propagace, SEO optimalizace, cíleného marketingu (PPC kampaně, newslettery) a grafických návrhu log a tištěné reklamy včetně následné výroby (velkoformátový tisk, řezaná reklama). Důraz klademe na použitelnost a moderní, čistý design.

Barevné samolepky

Vyrábíme tuningové samolepky na auto a designové samolepky na zeď. Zákazníkovi nabízíme více jak 1000 dekorů, které lze individuálně upravovat. Součástí naší nabídky je i tvorba vlastních textů, reklamních polepů na auto či samolepek na zakázku.

Artefakty Jaroslava Homolky

Jaroslav Homolka a jeho osobní stránka Artefakty. Podívejte se na obrazy, sochy, kreslený humor, povídky, básničky, epigramy, aforismy umělce z Vysočiny.

Kontaktujte nás

GraphicPrint s.r.o.
Jámy 106
592 32 Jámy

+420 777 898 851

Nabízíme

  • Návrh a tvorba webů a e-shopů
  • Správa PPC kampaní, remarketing,
    inbound marketing, lingbuilding
  • SEO optimalizaci, uživatelské analýzy
  • Grafické návrhy, tvorba logomanuálů

Webové stránky na míru

Chcete vytvořit výkonné, konkurence schopné www stránky. Rádi vám navrhneme a vytvoříme www stránky podle vašich požadavků. Popište nám, jakou máte představu a my pro vás vytvoříme individuální řešení.

tvorba a optimalizace www stránek

© Copyright 2017 GraphicPrint s.r.o. - tvorba a optimalizace www stránek

Jámy - Vejdoch
Jámy - Vejdoch Jámy - Vejdoch Jámy - Vejdoch

Vejdoch

Vejdoch se svojí nadmořskou výškou 663m je nejvyšší vrcholem v katastru obce Jámy.

Z vrchu Vejdoch je kruhový výhled do okolí na Ždárské, tak i Arnolecké vrchy. Při dobré viditelnost lze dohlednout až ke zřícenině hradu Lipnice, na západě pak lze spatřit vrch Melechov (vzdálený 50 km), na východě Sýkoř (vzdálený 30 km).

Jámy - Památná lípa na Kříbu
Jámy - Památná lípa na Kříbu Jámy - Památná lípa na Kříbu Jámy - Památná lípa na Kříbu

Památná lípa na Kříbu

Jedná se o starý zachovalý strom s místním historickým významem tvořící významný krajinotvorný prvek.

Rozměry stromu:

obvod ve výšce 1,30 m: 2,80 m
výška stromu: 17,00 m
výška koruny: 13,00 m
šířka koruny: 14,00 m

Stříbrná horka

Stříbrná horka

Zálomy - pověst Jamský kozel
Zálomy - pověst Jamský kozel

Zálomy - pověst Jamský kozel

Když po obnovení žďárského kláštera jezdili mniši s vozíkem taženým oslem po klášterních vesnicích, aby zde vybírali předepsaný desátek, chodil s nimi i otec Ambrož, aby mohl poskytnout, ovšem za patřičný úplatek, umírajícím poslední pomazání a zachránit je tak před plameny pekelnými. Toto jeho počínání se nelíbilo ďáblovi, který byl připraven odnést umírající hříšníky do pekla. Zásluhou otce Ambrože, který byl ochoten za kopu vajec zachránit před peklem i největšího lotra, mu plány nevycházely. Již dlouho měl políčeno na čarodějníka mlynáře Bobka ve mlýně na Křítku, ten se však spojil s vodníkem a ďábla vždy přelstil.

Při jedné zcest za desátky se mniši s otcem Ambrožem zastavili v Jamách, kde dal Ambrož rozhřešení umírající Báře Klimšové, která klášteru slíbila jediný svůj majetek, který jí zůstal. Byl to kozel, vůdce stáda, o které Klimška přišla během své dlouhé nemoci. Otec Ambrož si řekl, že i kozel je dobrý a poručil jamskému rychtáři, aby kozla pohlídal, že si ho převezmou při zpáteční cestě do Žďáru. Vybrali desátky v Hlinném, v Řečici a přišli do Hodíškova, kde umíral jakýsi lotr a žhář. Ďábel po neúspěchu ve mlýně na Křítku byl připraven odnést ho do pekla, otec Ambrož ho však za kopu vajec, které klášteru nabídla lotrova žena, před pekelnými mukami zachránil. To ďábla rozvzteklilo. Přemýšlel, jak by se mnichům pomstil. Věděl, že pokud se ukáže ve své skutečné podobě, mniši ho symbolem kříže zaženou. Proměnil se proto v kozla a když v lese Zálomy mniši s otcem Abrožem odpočívali, napadl je svými rohy. Mniši se domnívali, že je to kozel Klimšky z Jam a nenapadlo je proto chránit se symbolem kříže. Ďábel jim splašil oslíka, důkladně jim namlel a všechnu mouku, vejce, máslo a další potraviny, které posbírali od sedláků v klášterních vesnicích, rozdupal a naházel do potoka.

Potlučení, s rozbitým vozíkem, bez osla, který před rozvztekleným čertem-kozlem utekl, se přibelhali do Jam, kde před rychtou uviděli uvázaného kozla od Klimšky - jediné, co ze své výpravy odvezli do kláštera. Až v Jamách si uvědomili, že kozel, který je napadl při odpočinku v lese Zámoly, byl přeměněný ďábel. Samozřejmě sklidili jak v Jamách, tak při cestě přes Žďár, mnoho posměchu. A když brzy na to, v roce 1667, když žďárská klášterní vrchnost dávala rychtářům svých vesnic pečeti, obdržely Jámy pečeť s přední polovinou vztyčeného kozla s mohutnými rohy.

Převzetím figury kozla do oficielného znaku se stala pověst o jamském kozlovi znakovou pověstí, jakými se mohou chlubit jen významné šlechtické rody a nejvýznamnější města.

autor: Ivan Štarha (Jámy historie a současnost, 2002)

Skřítkův mlýn

Skřítkův mlýn

Ve směru z Jam na Vatín, nedaleko někdejší zastávky Jámy na železniční trati Brno - Žďár nad Sázavou, stával na malém, ale bystrém potůčku velký mlýn, opředený několika pověstmi. Nejznámější zachytil ve sbírce U vyhaslých milířů Vladimír Šacha.

Ve mlýně bývalo přes den živo, v noci se však lidé tomuto místu vyhýbali. Sám mlynář si stěžoval, že ve mlýně straší. Přesto mlynář prosperoval, lidé rádi mleli ve mlýně, o němž se tvrdilo, že v něm v noci straší. Mlynářka všude roznášela, že v noci běhá po dvoře červené světýlko, že je to jistě skřítek. Také sousedé z Vatína i Jam několikrát zahlédli v houští směrem ke mlýnu v noci světýlka, nikdo se však ke mlýnu neodvážil. Pouze mlynář se synem vysedávali dlouho do noci ve Vatíně v hospodě a beze strachu se pozdě v noci vydávali k domovu.

Na samotě v Bartačkách, ve Vatíně i v Jamách se v téže době ztrácelo obilí, uzené maso, ale i nové boty, šaty a peřiny, zkrátka vše, co se dalo odnést. Rychtáři z Vatína se dokonce ztratily zlaté šperky ze skříňky, jejíž klíček nosila žena na krku. Ta spala u okna, v noci se jí zdálo, že ji někdo lechtá na krku, ale ihned usnula. Ráno zjistila, že má na krku řetízek bez klíčku a že její drahé šperky zmizely. Za lupiče byl považován skřítek ze mlýna.

To vyprovokovalo rychtáře k akci. Svolal radní, zavolali obecního policajta a v noci se vypravili ke mlýnu. Opatrně se plížili lesem od Bartaček, aby nevzbudili ve Vatíně podezření. Na mlýnském dvoře skutečně uviděli běhat červené světýlko, nebyl to však skřítek, ale mlynářka s dcerou. Vpadli dovnitř, hledali mlynáře se synem, kteří již před jejich výpravou odešli z vatínské hospody, ale místo nich objevili ve dřevníku tajnou komoru, plnou ukradených věcí. Marně se mlynářka vymlouvala, že je tam nanosil skřítek. Když se k ránu oba "skřítkové" - mlynář se synem vraceli s plnými pytli zboží do mlýna, předal je rychtář spravedlnosti. Oba byli odsouzeni.

Matka s dcerou mlýn neudržely, protože v něm nikdo nemlel. Odstěhovaly se proto do města, budovy mlýna chátraly, až z nich zbylo jen několik zdí, zarůstajících travou a mechem.

autor: Ivan Štarha (Jámy historie a současnost, 2002)

GraphicPrint s.r.o. - reklama a tvorba www stránek
Zálomy - pověst Jamský kozel

GraphicPrint s.r.o.

Nabízíme profesionální služby a poradenství v oblasti tvorby webů, propagace, SEO optimalizace, cíleného marketingu (PPC kampaně, newslettery) a grafických návrhu log a tištěné reklamy včetně následné výroby (velkoformátový tisk, řezaná reklama). Důraz klademe na použitelnost a moderní, čistý design.

www: www.graphicprint.cz
e-mail: info@graphicprint.cz


Barevné samolepky

Vyrábíme tuningové samolepky na auto a designové samolepky na zeď. Zákazníkovi nabízíme více jak 1000 dekorů, které lze individuálně upravovat. Součástí naší nabídky je i tvorba vlastních textů, reklamních polepů na auto či samolepek na zakázku.

www: www.barevnesamolepky.cz
e-mail: info@barevnesamolepky.cz

Škola

Škola

Se stavbou první školní budovy se započalo v roce 1800. Stavbu financoval náboženský fond a přifařené obce se podílely prací. Budova trpěla značně vlhkostí a proto se již v roce 1807, 1812 a 1819 opravovala. Později se prodala a v roce 1825, kdy počet dětí školou povinných vzrostl na 161, se zase nákladem náboženského fondu vystavěla na nynějším místě přízemní budova č.p. 89. Ta byla v roce 1880 přestavěna na jednopatrovou budovu. V roce 1904 pro značnou zchátralost budovy bylo přikročeno k opravě fasády a střechy. V období 1. svět. války se ve škole vyučovalo nepravidelně jen ve dvou třídách. Až do roku 1974 byla ve škole dvotřídka. Pro pokles počtu dětí se vytvořila pouze jednotřídka s pěti postupnými ročníky. Od roku 1979 byla dosavadní jednotřídní základní škola zrušena a děti dojížděli do školy ve Žďáru nad Sázavou. Budova byla v pozdější době bezplatně převedena místní Tělovýchovné jednotě SOKOL.

Kostel sv. Martina
Fara

Kostel sv. Martina

Po zrušení kláštera zřídil náboženský fond v roce 1784 v Jamách lokalii níž zajišťoval služby boží kaplan Florián Málek. To vedlo v roce 1792 ke stavbě nového kostela z pevného materiálu. Budova byla pokryta šindelem, vybavena rákosovými stropy a vydlážděna kamennými deskami. V této podobě sloužila do roku 1812, kdy byl kostel i s věží opravován, dány nové rákosové stropy a uvnitř světležlutě vymalován. Současně byly opraveny varhany a hodiny, zrušen hřbitov u kostela a za dědinou založen nový hřbitov, pořízen umíráček a upraven i oltář. Opravy byly z větší části hrazeny dobročinnými dary. V roce 1847 získal kostel od knížete Františka Ditrichštejna obraz patrona kostela sv. Martina od vídeňského malíře Töpela v ceně 400 zl. konvenční mince. Stará obecní kronika zaznamenala, že obraz bez rámu přivezl z Vídně Jan Dvořák z č. 9, 19. října 1847 byl obraz za přítomnosti vrchního žd'árského panství postaven na oltář a 24. října posvěcen. V roce 1851 byla do kostela především z darů věřících pořízena křížová cesta, o dvě léta později byl pořízen nový ornát. V této době byly na věži 4 zvony. tři pravděpodobně přenesené odjinud, čtvrtý litý přímo pro Jámy. První, třinácti¬centový, měl nápis Léta Páně 1530 byl tento zvon vyslán ke cti a chvále Pánu Bohu. Druhý (poledňák), těžký 6 centů, Mater Dei miserere. Ad honorem Sti Michaelis 1536. Třetí o váze 3 centy Verbum Domini manel in aeternum, a čtvrtý s nápisem Sancta Maria, Ste Martine et omnes Sancti orate pro nobis. Velký zvon byl údajně původně majetkem kostela v Zámku Žd'áře, z kostela na Zelené Hoře ve Žďáře pocházely i dubové lavice jamského kostela.

Ve špatném stavu nalezl faru i kostel farář František Šrámek při svém příchodu do Jam. V kronice si postěžoval, že nemá naději na zlepšení situace vzhledem k úmrtí knížete Ditrichštejna, velikomyslného patrona našeho, právě nyní v nebla-hých poměrech patronátních, an se posud neví, komu panství připadne. V roce 1863 opravil podučitel Jan Hron z Nového Veselí, samouk, za 50 zl. varhany podle faráře tak dobře, že by si odborník za tuto práci účtoval nejméně čtyřnásobek.

V roce 1868 byla jamská lokalie povýšena na farnost. To vedlo k provedení rozsáhlejších úprav kostela, které zajištoval farář Václav Bezděk, působící v Jamách od roku 1878. Vedle úprav starého hřbitova a vysázení nových stromů byly prolámány nové dveře do sakristie, cihelná podlaha nahrazena prkennou, v roce 1884 pak byl naproti bočním dveřím kostela postaven nový oltář P. Marie Karmelské podle návrhu architekta Barvitia se soškami sv. Josefa a sv. Army. K tomuto oltáři se každoročně konala mariánská pout' v neděli po 16. červenci. Opraveny byly také varhany a v kostele i sakristii provedena ventilace. Před oslavami stého výročí jamského kostela, které za účasti několika farářů z okolí proběhly 17. července 1892, byl kostel malířem Víškem z Ústí nad Orlicí za pomo¬ci místních farníků vymalován. Dne 22. května 1894 během večerní májové pobožnosti udeřil blesk do kostelní věže. Poškodil varhany a strop pod kruchtou, na níž na štěstí nikdo nebyl. Rok na to byla věž a střecha kostela pobita pozinko-vým plechem. V roce 1907 byly nákladem 3100 K zakoupeny od firmy Tuček z Kutné Hory nové varhany. Další opravy se kostelní věž dočkala v roce 1908. V roce 1912 byly na věži instalovány nové věžní hodiny. Podle rozhodnutí obecního zastupitelstva měly být zakoupeny od firmy Moravus v Brně, předseda kostelního konkurečního výboru však zajistil jejich koupi v Praze. Důkladné opravy prodělal kostel v roce 1947, kdy MNV dal souhlas s vykácením starých lip kolem kostela, jejichž kořeny sahaly až pod dlažbu. Byl pořízen nový strop chrámu, který hrozil již delší dobu sesutím, a zabudována nová okna. Dalšími rozsáhlejšími úpravami včetně nového elektrického vedení a osvětlení i opravy a pozlacení kostelní báně prošel chrám v roce 1975. V roce 1979 byla pak provedena generální oprava varhan. Poslední oprava věže, která si vyžádala celou novou vazbu, byla provedena na jaře 1995, kdy dostala věž měděnou střechu. Poslední úpravou kostela byla v roce 1999 plynofikace. Náklady na opravu byly hrazeny ze sbírek mezi občany a příspěvku Obce Jámy.

Fara

Nynější fara, která stojí u kostela byla vystavěna v roce 1792 a opatřena číslem popisným 71. Fara původně byla přízemním stavením o 4 světnicích a kuchyni. Opravována byla v roce 1853 a v roce 1899 byla střecha pokryta plechem. V roce 1974 byl přestavěn vnitřek fary, přistavěno podkroví s okny do zahrady a k silnici. V roce 1994 bylo instalováno elektrické vytápění a provedena oprava sociálního zařízení. V letech 1999-2000 byla plynofikována, postupně odstraněna stará střešní krytiny, provedena výměna krovů a střecha pokryta měděným plechem. Pomocné práce byly provedeny bezplatně, materiál a odborná práce byla hrazena ze sbírek, příspěvku obce a Okresního úřadu.

autor: Ivan Štarha (Jámy historie a současnost, 2002)

Kulturní dům

Kulturní dům

Kulturní dům byl slavnostně otevřena koncem roku 1975. V letech 1976-1988, kdy provoz hostince i kulturního domu zajišťoval Jan Kremláček, se v Jamách uskutečnila řada akcí nejen místních organizací, ale i podniků ze širokého okolí. Jamská restaurace i kulturní dům byly známy v širokém okolí.

Obecní úřad

Adresa: Jámy 47, 592 32 Jámy
Telefon: 566 621 713
E-mail: oujamy@iol.cz

Úřední hodiny:
Po: 7:00 - 12:00 13:00 - 17:00
St: 13:00 - 17:00